幼儿园儿童教您背诵(佛教经典)《楞严经》中《楞严咒》缘聚禅莲徒儿

幼儿园儿童教您背诵(佛教经典)《楞严经》中《楞严咒》缘聚禅莲徒儿?

? http://www.tudou.com/programs/view/EBVEOyIvjk0/

楞严咒

南无楞严会上佛菩萨(三称)

妙湛总持不动尊?首楞严王世希有
销我亿劫颠倒想?不历僧只获法身
愿今得果成宝王?还度如是恒沙众
将此深心奉尘刹?是则名为报佛恩
伏请世尊为证明?五浊恶世誓先入
如一众生未成佛?终不于此取泥洹
大雄大力大慈悲?希更审除微细惑
令我早登无上觉?于十方界坐道场
舜若多性可销亡?烁迦罗心无动转
南无常住十方佛?南无常住十方法
南无常住十方僧?南无释迦牟尼佛
南无佛顶首楞严?南无观世音菩萨
南无金刚藏菩萨

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝花中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆徧示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。徧虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神呪。

第一会
(001)nā?mó?sà?dá?tuōsū?qié?duō?yēā?là?hē?dìsān?miǎo?sān?pú?tuó?xiě

南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写
(002)nā?mó?sà?dá?tuōfó?tuó?jù?zhī?sè?ní?shān
 ?南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐
(003)nā?mó?sà?póbó?tuó?bó?dìsà?duò?pí?bì
?????南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊
(004)nā?mó?sà?duō?nánsān?miǎo?sān?pú?tuójù?zhī?nán
?????南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃
(005)suō?shě?là?pó?jiāsēng?qié?nán
 ?娑舍啰婆迦.僧伽喃
(006)nā?mó?lú?jī?ā?luó?hàn?duò?nán
 ?南无卢鸡阿罗汉哆喃
(007)nā?mó?sū?lú?duō?bō?nuó?nán
 ?南无苏卢多波那喃
(008)nā?mó?suō?jié?lī?tuó?qié?mí?nán
 ?南无娑羯唎陀伽弥喃
(009)nā?mó?lú?jī?sān?miǎo?qié?duò?nán
 ?南无卢鸡三藐伽哆喃
(010)sān?miǎo?qié?bō?làdǐ?bō?duō?nuó?nán
?????三藐伽波啰.底波多那喃
(011)nā?mó?tí?pó?lí?sè?nǎn
 ?南无提婆离瑟赧
(012)nā?mó?xī?tuó?yēpí?dì?yētuó?là?lí?sè?nǎn
?????南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧
(013)shě?bō?nújiē?là?hēsuō?hē?suō?là?mó?tuō?nán
?????舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃
(014)nā?mó?bá?là?hē?mó?ní
 ?南无跋啰诃摩尼
(015)nā?mó?yīn?tuó?là?yē
 ?南无因陀啰耶
(016)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(017)lú?tuó?là?yē
?????嚧陀啰耶
(018)wū?mó?bō?dì
 ?乌摩般帝
(019)suō?xī?yè?yē
 ?娑酰夜耶
(020)nā?mó?pó?qié?pó?dì
?????南无婆伽婆帝
(021)nuó?là?yě?ná?yē
 ?那啰野拏耶
(022)pán?zhē?mó?hēsān?mù?tuó?là
?????盘遮摩诃.三慕陀啰
(023)nā?mó?xī?jié?lī?duō?yē
?????南无悉羯唎多耶
(024)nā?mó?pó?qié?pó?dì
?????南无婆伽婆帝
(025)mó?hē?jiā?là?yē
 ?摩诃迦啰耶
(026)dì?lī?bō?là?nuó?qié?là
 ?地唎般剌那伽啰
(027)pí?tuó?làbō?ná?jiā?là?yē
?????毗陀啰.波拏迦啰耶
(028)ā?dì?mù?dì
 ?阿地目帝
(029)shī?mó?shě?nuó?nípó?xī?ní
?????尸摩舍那泥.婆悉泥
(030)mó?dá?lī?qié?ná
?????摩怛唎伽拏
(031)nā?mó?xī?jié?lī?duō?yē
?????南无悉羯唎多耶
(032)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(033)duō?tuō?qié?duò?jù?là?yē
 ?多他伽跢俱啰耶
(034)nā?mó?bō?tóu?mójù?là?yē
 ?南无般头摩.俱啰耶
(035)nā?mó?bá?shé?làjù?là?yē
 ?南无跋阇啰.俱啰耶
(036)nā?mó?mó?ní?jù?là?yē
?????南无摩尼俱啰耶
(037)nā?mó?qié?shé?jù?là?yē
 ?南无伽阇俱啰耶
(038)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(039)dì?lī?cháshū?là?xī?nuó
 ?帝唎茶.输啰西那
(040)bō?là?hē?là?ná?là?shé?yē
 ?波啰诃啰拏啰阇耶
(041)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(042)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(043)nā?mó?ā?mí?duō?pó?yē
?????南无阿弥多婆耶
(044)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(045)ā?là?hē?dì
 ?阿啰诃帝
(046)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē
 ?三藐三菩陀耶
(047)nā?mó?pó?qié?pó?dì
?????南无婆伽婆帝
(048)ā?chú?pí?yē
 ?阿刍鞞耶
(049)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(050)ā?là?hē?dì
 ?阿啰诃帝
(051)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē
?????三藐三菩陀耶
(052)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(053)pí?shā?shé?yē?jù?lú?fèi?zhù?lī?yē
 ?鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶
(054)bō?là?pó?là?shé?yē
?????般啰婆啰阇耶
(055)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(056)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(057)sān?bǔ?shī?bì?duō
 ?三补师毖多
(058)sà?lián?nà?làlà?shé?yē
 ?萨怜捺啰.剌阇耶
(059)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(060)ā?là?hē?dì
 ?阿啰诃帝
(061)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē
 ?三藐三菩陀耶
(062)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(063)shě?jī?yěmǔ?nà?yè
 ?舍鸡野.母那曳
(064)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(065)ā?là?hē?dì
 ?阿啰诃帝
(066)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē
 ?三藐三菩陀耶
(067)nā?mó?pó?qié?pó?dì
 ?南无婆伽婆帝
(068)là?dá?nuójī?dū?là?shé?yē
 ?剌怛那.鸡都啰阇耶
(069)duò?tuō?qié?duō?yē
 ?跢他伽多耶
(070)ā?là?hē?dì
 ?阿啰诃帝
(071)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē
 ?三藐三菩陀耶
(072)dì?piáonā?mó?sà?jié?lī?duō
 ?帝瓢.南无萨羯唎多
(073)yì?tán?pó?qié?pó?duō
 ?翳昙婆伽婆多
(074)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān
 ?萨怛他.伽都瑟尼钐
(075)sà?dá?duōbō?dá?lán
 ?萨怛多.般怛嚂
(076)nā?mó?ā?pó?là?shì?dān
 ?南无阿婆啰视耽
(077)bō?là?dì?yáng?qí?là
 ?般啰帝扬歧啰
(078)sà?là?pó?bù?duōjiē?là?hē
 ?萨啰婆部多.揭啰诃
(079)ní?jiē?là?hējié?jiā?là?hē?ní
 ?尼揭啰诃.羯迦啰诃尼
(080)bá?là?bì?dì?yēchì?tuó?nǐ
 ?跋啰毖地耶.叱陀你
(081)ā?jiā?là?mì?lī?zhù
 ?阿迦啰密唎柱
(082)bō?lī?dá?là?yēníng?jiē?lī
 ?般唎怛啰耶.儜揭唎
(083)sà?là?pópán?tuó?nuómù?chā?ní
 ?萨啰婆.盘陀那.目叉尼
(084)sà?là?pótū?sè?zhà
 ?萨啰婆.突瑟咤
(085)tū?xī?fábō?nuó?nǐ?fá?là?ní
 ?突悉乏.般那你伐啰尼
(086)zhě?dū?là?shī?dì?nán
 ?赭都啰失帝南
(087)jié?là?hēsuō?hē?sà?là?ruò?shé
 ?羯啰诃.娑诃萨啰若阇
(088)pí?duō?bēngsuō?nuó?jié?lī
 ?毗多崩.娑那羯唎
(089)ā?sè?zhà?bīng?shě?dì?nán
 ?阿瑟咤冰舍帝南
(090)nuó?chā?chà?dá?là?ruò?shé
 ?那叉剎怛啰若阇
(091)bō?là?sà?tuó?nuó?jié?lī
 ?波啰萨陀那羯唎
(092)ā?sè?zhà?nán
 ?阿瑟咤南
(093)mó?hē?jié?là?hē?ruò?shé
 ?摩诃揭啰诃若阇
(094)pí?duō?bēngsà?nuó?jié?lī
 ?毗多崩.萨那羯唎
(095)sà?pó?shě?dū?lú?nǐ?pó?là?ruò?shé
 ?萨婆舍都嚧你婆啰若阇
(096)hū?lán?tū?xī?fánán?zhē?nuó?shě?ní
 ?呼蓝突悉乏.难遮那舍尼
(097)bì?shā?shěxī?dá?là
 ?毖沙舍.悉怛啰
(098)ā?jí?níwū?tuó?jiā?là?ruò?shé
 ?阿吉尼.乌陀迦啰若阇
(099)ā?bō?là?shì?duō?jù?là
 ?阿般啰视多具啰
(100)mó?hē?bō?là?zhàn?chí
 ?摩诃般啰战持
(101)mó?hē?dié?duō
 ?摩诃迭多
(102)mó?hē?dì?shé
 ?摩诃帝阇
(103)mó?hē?shuì?duō?shé?pó?là
 ?摩诃税多阇婆啰
(104)mó?hē?bá?là?pán?tuó?là?pó?xī?nǐ
 ?摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你
(105)ā?lī?yē?duō?là
 ?阿唎耶多啰
(106)pí?lī?jù?zhī
 ?毗唎俱知
(107)shì?pó?pí?shé?yē
 ?誓婆毗阇耶
(108)bá?shé?làmó?lǐ?dǐ
 ?跋阇啰.摩礼底
(109)pí?shě?lú?duō
 ?毗舍嚧多
(110)bó?téng?wǎng?jiā
 ?勃腾罔迦
(111)bá?shé?làzhì?hē?nuó?ē?zhē
 ?跋阇啰.制喝那阿遮
(112)mó?là?zhì?póbō?là?zhì?duō
 ?摩啰制婆.般啰质多
(113)bá?shé?là?chàn?chí
 ?跋阇啰擅持
(114)pí?shě?là?zhē
 ?毗舍啰遮
(115)shàn?duō?shěpí?tí?póbǔ?shì?duō
 ?扇多舍.鞞提婆.补视多
(116)sū?mó?lú?bō
 ?苏摩嚧波
(117)mó?hē?shuì?duō
 ?摩诃税多
(118)ā?lī?yē?duō?là
 ?阿唎耶多啰
(119)mó?hē?pó?là?ā?bō?là
 ?摩诃婆啰阿般啰
(120)bá?shé?làshāng?jié?là?zhì?pó
 ?跋阇啰.商揭啰制婆
(121)bá?shé?là?jù?mó?lī
 ?跋阇啰俱摩唎
(122)jù?lán?tuó?lī
 ?俱蓝陀唎
(123)bá?shé?làhē?sà?duō?zhē
 ?跋阇啰.喝萨多遮
(124)pí?dì?yēqián?zhē?nuómó?lī?jiā
 ?毗地耶.乾遮那.摩唎迦
(125)kǔ?sū?mǔpó?jié?là?duò?nuó
 ?啒苏母.婆羯啰多那
(126)pí?lú?zhē?nuó?jù?lī?yē
 ?鞞嚧遮那俱唎耶
(127)yè?là?tú?sè?ní?shān
 ?夜啰菟瑟尼钐
(128)pí?zhē?lán?pómó?ní?zhē
 ?毗折蓝婆.摩尼遮
(129)bá?shé?làjiā?nuó?jiā?bō?là?pó
 ?跋阇啰.迦那迦波啰婆
(130)lú?shé?nuó?bá?shé?làdùn?zhì?zhē
 ?嚧阇那跋阇啰.顿稚遮
(131)shuì?duō?zhējiā?mó?là
 ?税多遮.迦摩啰
(132)chà?shē?shībō?là?pó
 ?剎奢尸.波啰婆
(133)yì?dì?yí?dì
 ?翳帝夷帝
(134)mǔ?tuó?là?jié?ná
 ?母陀啰羯拏
(135)suō?pí?là?chàn?
 ?娑鞞啰忏
(136)jué?fàn?dū
 ?掘梵都
(137)yìn?tù?nuómó?mó?xiě
 ?印兔那.么么写
第二会
(138)wū?xīn
 ?乌[*]
(139)lī?sè?jiē?ná
 ?唎瑟揭拏
(140)bō?là?shě?xī?duō
 ?般剌舍悉多
(141)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān
 ?萨怛他.伽都瑟尼钐
(142)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(143)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(144)zhān?pó?nuó
 ?瞻婆那
(145)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(146)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(147)xī?dān?pó?nuó
 ?悉耽婆那
(148)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(149)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(150)bō?là?sè?dì?yēsān?bō?chāná?jié?là
 ?波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰
(151)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(152)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(153)sà?pó?yào?chāhē?là?chà?suō
 ?萨婆药叉.喝啰剎娑
(154)jiē?là?hē?ruò?shé
 ?揭啰诃若阇
(155)pí?téng?bēngsà?nuó?jié?là
 ?毗腾崩.萨那羯啰
(156)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(157)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(158)zhě?dū?làshī?dǐ?nán
 ?者都啰.尸底南
(159)jiē?là?hēsuō?hē?sà?là?nán
 ?揭啰诃.娑诃萨啰南
(160)pí?téng?bēngsà?nuó?là
 ?毗腾崩.萨那啰
(161)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(162)dū?lú?yōng
 ?都卢雍
(163)là?chā
 ?啰叉
(164)pó?qié?fàn
 ?婆伽梵
(165)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān
 ?萨怛他.伽都瑟尼钐
(166)bō?là?diǎn?shé?jí?lī
 ?波啰点阇吉唎
(167)mó?hē?suō?hē?sà?là
 ?摩诃娑诃萨啰
(168)bó?shù?suō?hē?sà?làshì?lī?shā
 ?勃树娑诃萨啰.室唎沙
(169)jù?zhī?suō?hē?sà?ní?dì?lí
 ?俱知娑诃萨泥帝[*]
(170)ā?bì?tí?shì?pó?lī?duō
 ?阿弊提视婆唎多
(171)zhà?zhà?yīng?jiā
 ?咤咤罂迦
(172)mó?hē?bá?shé?lú?tuó?là
 ?摩诃跋阇嚧陀啰
(173)dì?lī?pú?pó?nuó
 ?帝唎菩婆那
(174)màn?chá?là
 ?曼茶啰
(175)wū?xīn
 ?乌[*]
(176)suō?xī?dì?bù?pó?dū
 ?娑悉帝薄婆都
(177)mó?mó
 ?么么
(178)yìn?tù?nuó?mó?mó?xiě
 ?印兔那么么写

第三会
(179)là?shé?pó?yè
 ?啰阇婆夜
(180)zhǔ?là?bá?yè
 ?主啰跋夜
(181)ā?qí?ní?pó?yè
 ?阿祇尼婆夜
(182)wū?tuó?jiā?pó?yè
 ?乌陀迦婆夜
(183)pí?shā?pó?yè
 ?毗沙婆夜
(184)shě?sà?duō?là?pó?yè
 ?舍萨多啰婆夜
(185)pó?là?zhuó?jié?là?pó?yè
 ?婆啰斫羯啰婆夜
(186)tū?sè?chā?pó?yè
 ?突瑟叉婆夜
(187)ā?shě?nǐ?pó?yè
 ?阿舍你婆夜
(188)ā?jiā?làmì?lī?zhù?pó?yè
 ?阿迦啰.密唎柱婆夜
(189)tuó?luó?ní?bù?mí?jiànbō?qié?bō?tuó?pó?yè
 ?陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜
(190)wū?là?jiā?pó?duō?pó?yè
 ?乌啰迦婆多婆夜
(191)là?shé?tán?chá?pó?yè
 ?剌阇坛茶婆夜
(192)nuó?qié?pó?yè
 ?那伽婆夜
(193)pí?tiáo?dá?pó?yè
 ?毗条怛婆夜
(194)sū?bō?là?ná?pó?yè
 ?苏波啰拏婆夜
(195)yào?chā?jiē?là?hē
 ?药叉揭啰诃
(196)là?chā?sījiē?là?hē
 ?啰叉私.揭啰诃
(197)bì?lī?duōjiē?là?hē
 ?毕唎多.揭啰诃
(198)pí?shě?zhējiē?là?hē
 ?毗舍遮.揭啰诃
(199)bù?duō?jiē?là?hē
 ?部多揭啰诃
(200)jiū?pán?chájiē?là?hē
 ?鸠盘茶.揭啰诃
(201)bǔ?dān?nuójiē?là?hē
 ?补单那.揭啰诃
(202)jiā?zhà?bǔ?dān?nuójiē?là?hē
 ?迦咤补单那.揭啰诃
(203)xī?qián?dùjiē?là?hē
 ?悉乾度.揭啰诃
(204)ā?bō?xī?mó?làjiē?là?hē
 ?阿播悉摩啰.揭啰诃
(205)wū?tán?mó?tuójiē?là?hē
 ?乌檀摩陀.揭啰诃
(206)chē?yè?jiē?là?hē
 ?车夜揭啰诃
(207)xī?lī?pó?dìjiē?là?hē
 ?酰唎婆帝.揭啰诃
(208)shè?duō?hē?lī?nán
 ?社多诃唎南
(209)jiē?pó?hē?lī?nán
 ?揭婆诃唎南
(210)lú?dì?làhē?lī?nán
 ?嚧地啰.诃唎南
(211)máng?suō?hē?lī?nán
 ?忙娑诃唎南
(212)mí?tuó?hē?lī?nán
 ?谜陀诃唎南
(213)mó?shé?hē?lī?nán
 ?摩阇诃唎南
(214)shé?duō?hē?lī?nǚ
 ?阇多诃唎女
(215)shì?bǐ?duō?hē?lī?nán
 ?视比多诃唎南
(216)pí?duō?hē?lī?nán
 ?毗多诃唎南
(217)pó?duō?hē?lī?nán
 ?婆多诃唎南
(218)ā?shū?zhē?hē?lī?nǚ
 ?阿输遮.诃唎女
(219)zhì?duō?hē?lī?nǚ
 ?质多诃唎女
(220)dì?shān?sà?pí?shān
 ?帝钐萨鞞钐
(221)sà?pó?jiē?là?hē?nán
 ?萨婆揭啰诃南
(222)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí?
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(223)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(224)bō?lī?bá?là?zhě?jiāqì?lī?dān
 ?波唎跋啰者迦.讫唎担
(225)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(226)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(227)chá?yǎn?níqì?lī?dān
 ?茶演尼.讫唎担
(228)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(229)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(230)mó?hē?bō?shū?bō?dá?yè
 ?摩诃般输般怛夜
(231)lú?tuó?làqì?lī?dān
 ?嚧陀啰.讫唎担
(232)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(233)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(234)nuó?là?yè?náqì?lī?dān
 ?那啰夜拏.讫唎担
(235)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(236)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(237)dá?duǒ?qié?lú?chá?xīqì?lī?dān
 ?怛埵伽嚧茶西.讫唎担
(238)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(239)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(240)mó?hē?jiā?làmó?dá?lī?qié?náqì?lī?dān
 ?摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担
(241)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(242)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(243)jiā?bō?lī?jiāqì?lī?dān
 ?迦波唎迦.讫唎担
(244)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(245)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(246)shé?yè?jié?làmó?dù?jié?là
 ?阇夜羯啰.摩度羯啰
(247)sà?pó?là?tuō?suō?dá?nuóqì?lī?dān
 ?萨婆啰他娑达那.讫唎担
(248)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(249)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(250)zhě?duō?làpó?qí?nǐqì?lī?dān
 ?赭咄啰.婆耆你.讫唎担
(251)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(252)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(253)pí?lī?yángqì?lī?zhī
 ?毗唎羊.讫唎知
(254)nán?tuó?jī?shā?làqié?ná?bō?dì
 ?难陀鸡沙啰.伽拏般帝
(255)suǒ?xī?yèqì?lī?dān
 ?索酰夜.讫唎担
(256)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(257)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(258)nuó?jiē?nuóshě?là?pó?náqì?lī?dān
 ?那揭那.舍啰婆拏.讫唎担
(259)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(260)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(261)ā?luó?hànqì?lī?dān?pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?阿罗汉.讫唎担毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(262)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(263)pí?duō?là?qiéqì?lī?dān
 ?毗多啰伽.讫唎担
(264)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(265)?jī?là?yè?mí?bá?shé?là?bō?nǐ
 ?鸡啰夜弥跋阇啰波你
(266)jù?xī?yèjù?xī?yè
 ?具酰夜.具酰夜
(267)jiā?dì?bō?dìqì?lī?dān
 ?迦地般帝.讫唎担
(268)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí
 ?毗陀夜阇.嗔陀夜弥
(269)jī?là?yè?mí
 ?鸡啰夜弥
(270)là?chā?wǎng
 ?啰叉罔
(271)pó?qié?fàn
 ?婆伽梵
(272)yìn?tù?nuómó?mó?xiě
 ?印兔那.么么写
第四会
(273)pó?qié?fàn
 ?婆伽梵
(274)sà?dá?duōbō?dá?là
 ?萨怛多.般怛啰
(275)nā?mó?cuì?dū?dì
 ?南无粹都帝
(276)ā?xī?duōnuó?là?là?jiā
 ?阿悉多.那啰剌迦
(277)bō?là?póxī?pǔ?zhà
 ?波啰婆.悉普咤
(278)pí?jiā?sà?dá?duōbō?dì?lī
 ?毗迦萨怛多.钵帝唎
(279)shí?fó?làshí?fó?là
 ?什佛啰.什佛啰
(280)tuó?là?tuó?là
 ?陀啰陀啰
(281)pín?tuó?làpín?tuó?làchēn?tuó?chēn?tuó
 ?频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀
(282)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(283)hǔ?xīn
 ?虎[*]
(284)pàn?zhà
 ?泮咤
(285)pàn?zhà?pàn?zhà?pàn?zhà?pàn?zhà
 ?泮咤泮咤泮咤泮咤
(286)suō?hē
 ?娑诃
(287)xī?xī?pàn
 ?酰酰泮
(288)ā?móu?jiā?yē?pàn
 ?阿牟迦耶泮
(289)ā?bō?làtí?hē?duō?pàn
 ?阿波啰.提诃多泮
(290)pó?là?bō?là?tuó?pàn
 ?婆啰波啰陀泮
(291)ā?sù?làpí?tuó?làbō?jiā?pàn
 ?阿素啰.毗陀啰.波迦泮
(292)sà?pó?tí?pí?bì?pàn
 ?萨婆提鞞弊泮
(293)sà?pó?nuó?qié?bì?pàn
 ?萨婆那伽弊泮
(294)sà?pó?yào?chā?bì?pàn
 ?萨婆药叉弊泮
(295)sà?pó?qián?tà?pó?bì?pàn
 ?萨婆乾闼婆弊泮
(296)sà?pó?bǔ?dān?nuó?bì?pàn
 ?萨婆补丹那弊泮
(297)jiā?zhà?bǔ?dān?nuó?bì?pàn
 ?迦咤补丹那弊泮
(298)sà?pó?tū?láng?zhǐ?dì?bì?pàn
 ?萨婆突狼枳帝弊泮
(299)sà?pó?tū?sè?bǐ?líqì?sè?dì?bì?pàn
 ?萨婆突涩比[*].讫瑟帝弊泮
(300)sà?pó?shí?pó?lí?bì?pàn
 ?萨婆什婆利弊泮
(301)sà?pó?ā?bō?xī?mó?lí?bì?pàn
 ?萨婆阿播悉么[*]弊泮
(302)sà?pó?shě?là?pó?ná?bì?pàn
 ?萨婆舍啰婆拏弊泮
(303)sà?pó?dì?dì?jī?bì?pàn
 ?萨婆地帝鸡弊泮
(304)sà?pó?dá?mó?tuó?jì?bì?pàn
 ?萨婆怛摩陀继弊泮
(305)sà?pó?pí?tuó?yēlà?shì?zhē?lí?bì?pàn
 ?萨婆毗陀耶.啰誓遮[*]?弊泮
(306)shé?yè?jié?làmó?dù?jié?là
 ?阇夜羯啰.摩度羯啰
(307)sà?pó?là?tuō?suō?tuó?jī?bì?pàn
 ?萨婆啰他娑陀鸡弊泮
(308)pí?dì?yèzhē?lī?bì?pàn
 ?毗地夜.遮唎弊泮
(309)zhě?dū?làfù?qí?nǐ?bì?pàn
 ?者都啰.缚耆你弊泮
(310)bá?shé?làjù?mó?lī
 ?跋阇啰.俱摩唎
(311)pí?tuó?yèlà?shì?bì?pàn
 ?毗陀夜.啰誓弊泮
(312)mó?hē?bō?là?dīng?yángyì?qí?lī?bì?pàn
 ?摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮
(313)bá?shé?làshāng?jié?là?yè
 ?跋阇啰.商羯啰夜
(314)bō?là?zhàng?qílà?shé?yē?pàn
 ?波啰丈耆.啰阇耶泮
(315)mó?hē?jiā?là?yè
 ?摩诃迦啰夜
(316)mó?hē?mò?dá?lī?jiā?ná
 ?摩诃末怛唎迦拏
(317)nā?mó?suō?jié?lī?duō?yè?pàn
 ?南无娑羯唎多夜泮
(318)bì?sè?ná?pí?yè?pàn
 ?毖瑟拏婢曳泮
(319)bó?là?hē?móu?ní?yè?pàn
 ?勃啰诃牟尼曳泮
(320)ā?qí?ní?yè?pàn
 ?阿耆尼曳泮
(321)mó?hē?jié?lī?yè?pàn
 ?摩诃羯唎曳泮
(322)jié?là?tán?chí?yè?pàn
 ?羯啰檀迟曳泮
(323)miè?dá?lī?yè?pàn
 ?蔑怛唎曳泮
(324)lào?dá?lī?yè?pàn
 ?唠怛唎曳泮
(325)zhē?wén?chá?yè?pàn
 ?遮文茶曳泮
(326)jié?luó?là?dá?lī?yè?pàn
 ?羯逻啰怛唎曳泮
(327)jiā?bō?lī?yè?pàn
 ?迦般唎曳泮
(328)ā?dì?mù?zhì?duōjiā?shī?mó?shě?nuó
 ?阿地目质多.迦尸摩舍那
(329)pó?sī?nǐ?yè?pàn
 ?婆私你曳泮
(330)yǎn?jí?zhì
 ?演吉质
(331)sà?duǒ?pó?xiě
 ?萨埵婆写
(332)mó?mó?yìn?tù?nuó?mó?mó?xiě
 ?么么印兔那么么写
第五会
(333)tū?sè?zhà?zhì?duō
 ?突瑟咤质多
(334)ā?mò?dá?lī?zhì?duō
 ?阿末怛唎质多
(335)wū?shé?hē?là
 ?乌阇诃啰
(336)qié?pó?hē?là
 ?伽婆诃啰
(337)lú?dì?là?hē?là
 ?嚧地啰诃啰
(338)pó?suō?hē?là
 ?婆娑诃啰
(339)mó?shé?hē?là
 ?摩阇诃啰
(340)shé?duō?hē?là
 ?阇多诃啰
(341)shì?bì?duō?hē?là
 ?视毖多诃啰
(342)bá?lüè?yè?hē?là
 ?跋略夜诃啰
(343)qián?tuó?hē?là
 ?乾陀诃啰
(344)bù?shǐ?bō?hē?là
 ?布史波诃啰
(345)pō?là?hē?là
 ?颇啰诃啰
(346)pó?xiě?hē?là
 ?婆写诃啰
(347)bō?bō?zhì?duō
 ?般波质多
(348)tū?sè?zhà?zhì?duō
 ?突瑟咤质多
(349)lào?tuó?là?zhì?duō
 ?唠陀啰质多
(350)yào?chā?jiē?là?hē
 ?药叉揭啰诃
(351)là?chà?suōjiē?là?hē
 ?啰剎娑.揭啰诃
(352)bì?lí?duōjiē?là?hē
 ?闭[*]多.揭啰诃
(353)pí?shě?zhējiē?là?hē
 ?毗舍遮.揭啰诃
(354)bù?duō?jiē?là?hē
 ?部多揭啰诃
(355)jiū?pán?chájiē?là?hē
 ?鸠盘茶.揭啰诃
(356)xī?qián?tuójiē?là?hē
 ?悉乾陀.揭啰诃
(357)wū?dá?mó?tuójiē?là?hē
 ?乌怛摩陀.揭啰诃
(358)chē?yè?jiē?là?hē
 ?车夜揭啰诃
(359)ā?bō?sà?mó?làjiē?là?hē
 ?阿播萨摩啰.揭啰诃
(360)zhái?qū?géchá?qí?níjiē?là?hē
 ?宅袪革.茶耆尼.揭啰诃
(361)lī?fó?dìjiē?là?hē
 ?唎佛帝.揭啰诃
(362)shé?mí?jiājiē?là?hē
 ?阇弥迦.揭啰诃
(363)shě?jù?níjiē?là?hē
 ?舍俱尼.揭啰诃
(364)lǎo?tuó?là?nán?dì?jiājiē?là?hē
 ?姥陀啰难地迦.揭啰诃
(365)ā?lán?pójiē?là?hē
 ?阿蓝婆.揭啰诃
(366)qián?dù?bō?níjiē?là?hē
 ?乾度波尼.揭啰诃
(367)shí?fá?làyīn?jiā?xī?jiā
 ?什伐啰.堙迦酰迦
(368)zhuì?dì?yào?jiā
 ?坠帝药迦
(369)dá?lí?dì?yào?jiā
 ?怛[*]帝药迦
(370)zhě?tū?tuō?jiā
 ?者突托迦
(371)ní?tí?shí?fá?làbì?shān?móshí?fá?là
 ?尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰
(372)bù?dǐ?jiā
 ?薄底迦
(373)bí?dǐ?jiā
 ?鼻底迦
(374)shì?lì?sè?mì?jiā
 ?室隶瑟密迦
(375)suō?nǐ?bō?dì?jiā
 ?娑你般帝迦
(376)sà?pó?shí?fá?là
 ?萨婆什伐啰
(377)shì?lú?jí?dì
 ?室嚧吉帝
(378)mò?tuó?pí?dá?lú?zhì?jiàn
 ?末陀鞞达嚧制剑
(379)ā?qǐ?lú?qián
 ?阿绮嚧钳
(380)mù?qié?lú?qián
 ?目佉嚧钳
(381)jié?lī?tū?lú?qián
 ?羯唎突嚧钳
(382)jiē?là?hējiē?lán
 ?揭啰诃.羯蓝
(383)jié?ná?shū?lán
 ?羯拏输蓝
(384)dàn?duō?shū?lán
 ?惮多输蓝
(385)qì?lī?yè?shū?lán
 ?迄唎夜输蓝
(386)mò?mò?shū?lán
 ?末么输蓝
(387)bá?lī?shì?pó?shū?lán
 ?跋唎室婆输蓝
(388)bì?lì?sè?zhà?shū?lán
 ?毖栗瑟咤输蓝
(389)wū?tuó?là?shū?lán
 ?乌陀啰输蓝
(390)jié?zhī?shū?lán
 ?羯知输蓝
(391)bá?xī?dì?shū?lán
 ?跋悉帝输蓝
(392)wū?lú?shū?lán
 ?邬嚧输蓝
(393)cháng?qié?shū?lán
 ?常伽输蓝
(394)hē?xī?duō?shū?lán
 ?喝悉多输蓝
(395)bá?tuó?shū?lán
 ?跋陀输蓝
(396)suō?fáng?yàng?qiébō?là?zhàng?qié?shū?lán
 ?娑房盎伽.般啰丈伽输蓝
(397)bù?duō?bì?duò?chá
 ?部多毖哆茶
(398)chá?qí?níshí?pó?là
 ?茶耆尼.什婆啰
(399)tuó?tū?lú?jiājiàn?duō?lú?jí?zhīpó?lù?duō?pí
 ?陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗
(400)sà?bō?lú?hē?líng?qié
 ?萨般嚧诃凌伽
(401)shū?shā?dá?là?suō?nuó?jié?là
 ?输沙怛啰娑那羯啰
(402)pí?shā?yù?jiā
 ?毗沙喻迦
(403)ā?qí?níwū?tuó?jiā
 ?阿耆尼.乌陀迦
(404)mò?là?pí?là?jiàn?duò?là
 ?末啰鞞啰建跢啰
(405)ā?jiā?là?mì?lī?duōdá?liǎn?bù?jiā
 ?阿迦啰密唎咄.怛敛部迦
(406)dì?lì?là?zhà
 ?地栗剌咤
(407)bì?lī?sè?zhì?jiā
 ?毖唎瑟质迦
(408)sà?pó?nuó?jù?là
 ?萨婆那俱啰
(409)sì?yǐn?qié?bìjiē?là?lī?yào?chādá?là?chú
 ?肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍
(410)mò?là?shìfèi?dì?shānsuō?pí?shān
 ?末啰视.吠帝钐.娑鞞钐
(411)xī?dá?duōbō?dá?là
 ?悉怛多.钵怛啰
(412)mó?hē?bá?shé?lú?sè?ní?shān
 ?摩诃跋阇嚧瑟尼钐
(413)mó?hē?bō?lài?zhàng?qí?lán
 ?摩诃般赖丈耆蓝
(414)yè?bō?tū?tuóshě?yù?shé?nuó
 ?夜波突陀.舍喻阇那
(415)biàn?dá?lí?ná
 ?辫怛[*]
(416)pí?tuó?yēpán?tán?jiā?lú?mí
 ?毗陀耶.盘昙迦嚧弥
(417)dì?shūpán?tán?jiā?lú?mí
 ?帝殊.盘昙迦嚧弥
(418)bō?là?pí?tuópán?tán?jiā?lú?mí
 ?般啰毘陀.盘昙迦嚧弥
(419)duò?zhí?tuō
 ?哆侄他楞严咒教念

http://www.xuanhuafb.com/html/html/lyz/lyzjl.htm

南无楞严会上佛菩萨(三称)

妙湛总持不动尊?首楞严王世希有

销我亿劫颠倒想?不历僧只获法身

愿今得果成宝王?还度如是恒沙众

将此深心奉尘刹?是则名为报佛恩

伏请世尊为证明?五浊恶世誓先入

如一众生未成佛?终不于此取泥洹

大雄大力大慈悲?希更审除微细惑

令我早登无上觉?于十方界坐道场

舜若多性可销亡?烁迦罗心无动转

南无常住十方佛?南无常住十方法

南无常住十方僧?南无释迦牟尼佛

南无佛顶首楞严?南无观世音菩萨

南无金刚藏菩萨

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝花中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆徧示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。徧虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神呪。

第一会

(001)nā?mó?sà?dá?tuōsū?qié?duō?yēā?là?hē?dìsān?miǎo?sān?pú?tuó?xiě

南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写

(002)nā?mó?sà?dá?tuōfó?tuó?jù?zhī?sè?ní?shān

南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐

(003)nā?mó?sà?póbó?tuó?bó?dìsà?duò?pí?bì

南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊

(004)nā?mó?sà?duō?nánsān?miǎo?sān?pú?tuójù?zhī?nán

南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃

(005)suō?shě?là?pó?jiāsēng?qié?nán

娑舍啰婆迦.僧伽喃

(006)nā?mó?lú?jī?ā?luó?hàn?duò?nán

南无卢鸡阿罗汉哆喃

(007)nā?mó?sū?lú?duō?bō?nuó?nán

南无苏卢多波那喃

(008)nā?mó?suō?jié?lī?tuó?qié?mí?nán

南无娑羯唎陀伽弥喃

(009)nā?mó?lú?jī?sān?miǎo?qié?duò?nán

南无卢鸡三藐伽哆喃

(010)sān?miǎo?qié?bō?làdǐ?bō?duō?nuó?nán

三藐伽波啰.底波多那喃

(011)nā?mó?tí?pó?lí?sè?nǎn

南无提婆离瑟赧

(012)nā?mó?xī?tuó?yēpí?dì?yētuó?là?lí?sè?nǎn

南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧

(013)shě?bō?nújiē?là?hēsuō?hē?suō?là?mó?tuō?nán

舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃

(014)nā?mó?bá?là?hē?mó?ní

南无跋啰诃摩尼

(015)nā?mó?yīn?tuó?là?yē

南无因陀啰耶

(016)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(017)lú?tuó?là?yē

嚧陀啰耶

(018)wū?mó?bō?dì

乌摩般帝

(019)suō?xī?yè?yē

娑酰夜耶

(020)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(021)nuó?là?yě?ná?yē

那啰野拏耶

(022)pán?zhē?mó?hēsān?mù?tuó?là

盘遮摩诃.三慕陀啰

(023)nā?mó?xī?jié?lī?duō?yē

南无悉羯唎多耶

(024)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(025)mó?hē?jiā?là?yē

摩诃迦啰耶

(026)dì?lī?bō?là?nuó?qié?là

地唎般剌那伽啰

(027)pí?tuó?làbō?ná?jiā?là?yē

毗陀啰.波拏迦啰耶

(028)ā?dì?mù?dì

阿地目帝

(029)shī?mó?shě?nuó?nípó?xī?ní

尸摩舍那泥.婆悉泥

(030)mó?dá?lī?qié?ná

摩怛唎伽拏

(031)nā?mó?xī?jié?lī?duō?yē

南无悉羯唎多耶

(032)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(033)duō?tuō?qié?duò?jù?là?yē

多他伽跢俱啰耶

(034)nā?mó?bō?tóu?mójù?là?yē

南无般头摩.俱啰耶

(035)nā?mó?bá?shé?làjù?là?yē

南无跋阇啰.俱啰耶

(036)nā?mó?mó?ní?jù?là?yē

南无摩尼俱啰耶

(037)nā?mó?qié?shé?jù?là?yē

南无伽阇俱啰耶

(038)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(039)dì?lī?cháshū?là?xī?nuó

帝唎茶.输啰西那

(040)bō?là?hē?là?ná?là?shé?yē

波啰诃啰拏啰阇耶

(041)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(042)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(043)nā?mó?ā?mí?duō?pó?yē

南无阿弥多婆耶

(044)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(045)ā?là?hē?dì

阿啰诃帝

(046)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē

三藐三菩陀耶

(047)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(048)ā?chú?pí?yē

阿刍鞞耶

(049)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(050)ā?là?hē?dì

阿啰诃帝

(051)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē

三藐三菩陀耶

(052)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(053)pí?shā?shé?yē?jù?lú?fèi?zhù?lī?yē

鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶

(054)bō?là?pó?là?shé?yē

般啰婆啰阇耶

(055)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(056)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(057)sān?bǔ?shī?bì?duō

三补师毖多

(058)sà?lián?nà?làlà?shé?yē

萨怜捺啰.剌阇耶

(059)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(060)ā?là?hē?dì

阿啰诃帝

(061)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē

三藐三菩陀耶

(062)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(063)shě?jī?yěmǔ?nà?yè

舍鸡野.母那曳

(064)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(065)ā?là?hē?dì

阿啰诃帝

(066)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē

三藐三菩陀耶

(067)nā?mó?pó?qié?pó?dì

南无婆伽婆帝

(068)là?dá?nuójī?dū?là?shé?yē

剌怛那.鸡都啰阇耶

(069)duò?tuō?qié?duō?yē

跢他伽多耶

(070)ā?là?hē?dì

阿啰诃帝

(071)sān?miǎo?sān?pú?tuó?yē

三藐三菩陀耶

(072)dì?piáonā?mó?sà?jié?lī?duō

帝瓢.南无萨羯唎多

(073)yì?tán?pó?qié?pó?duō

翳昙婆伽婆多

(074)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

(075)sà?dá?duōbō?dá?lán

萨怛多.般怛嚂

(076)nā?mó?ā?pó?là?shì?dān

南无阿婆啰视耽

(077)bō?là?dì?yáng?qí?là

般啰帝扬歧啰

(078)sà?là?pó?bù?duōjiē?là?hē

萨啰婆部多.揭啰诃

(079)ní?jiē?là?hējié?jiā?là?hē?ní

尼揭啰诃.羯迦啰诃尼

(080)bá?là?bì?dì?yēchì?tuó?nǐ

跋啰毖地耶.叱陀你

(081)ā?jiā?là?mì?lī?zhù

阿迦啰密唎柱

(082)bō?lī?dá?là?yēníng?jiē?lī

般唎怛啰耶.儜揭唎

(083)sà?là?pópán?tuó?nuómù?chā?ní

萨啰婆.盘陀那.目叉尼

(084)sà?là?pótū?sè?zhà

萨啰婆.突瑟咤

(085)tū?xī?fábō?nuó?nǐ?fá?là?ní

突悉乏.般那你伐啰尼

(086)zhě?dū?là?shī?dì?nán

赭都啰失帝南

(087)jié?là?hēsuō?hē?sà?là?ruò?shé

羯啰诃.娑诃萨啰若阇

(088)pí?duō?bēngsuō?nuó?jié?lī

毗多崩.娑那羯唎

(089)ā?sè?zhà?bīng?shě?dì?nán

阿瑟咤冰舍帝南

(090)nuó?chā?chà?dá?là?ruò?shé

那叉剎怛啰若阇

(091)bō?là?sà?tuó?nuó?jié?lī

波啰萨陀那羯唎

(092)ā?sè?zhà?nán

阿瑟咤南

(093)mó?hē?jié?là?hē?ruò?shé

摩诃揭啰诃若阇

(094)pí?duō?bēngsà?nuó?jié?lī

毗多崩.萨那羯唎

(095)sà?pó?shě?dū?lú?nǐ?pó?là?ruò?shé

萨婆舍都嚧你婆啰若阇

(096)hū?lán?tū?xī?fánán?zhē?nuó?shě?ní

呼蓝突悉乏.难遮那舍尼

(097)bì?shā?shěxī?dá?là

毖沙舍.悉怛啰

(098)ā?jí?níwū?tuó?jiā?là?ruò?shé

阿吉尼.乌陀迦啰若阇

(099)ā?bō?là?shì?duō?jù?là

阿般啰视多具啰

(100)mó?hē?bō?là?zhàn?chí

摩诃般啰战持

(101)mó?hē?dié?duō

摩诃迭多

(102)mó?hē?dì?shé

摩诃帝阇

(103)mó?hē?shuì?duō?shé?pó?là

摩诃税多阇婆啰

(104)mó?hē?bá?là?pán?tuó?là?pó?xī?nǐ

摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你

(105)ā?lī?yē?duō?là

阿唎耶多啰

(106)pí?lī?jù?zhī

毗唎俱知

(107)shì?pó?pí?shé?yē

誓婆毗阇耶

(108)bá?shé?làmó?lǐ?dǐ

跋阇啰.摩礼底

(109)pí?shě?lú?duō

毗舍嚧多

(110)bó?téng?wǎng?jiā

勃腾罔迦

(111)bá?shé?làzhì?hē?nuó?ē?zhē

跋阇啰.制喝那阿遮

(112)mó?là?zhì?póbō?là?zhì?duō

摩啰制婆.般啰质多

(113)bá?shé?là?chàn?chí

跋阇啰擅持

(114)pí?shě?là?zhē

毗舍啰遮

(115)shàn?duō?shěpí?tí?póbǔ?shì?duō

扇多舍.鞞提婆.补视多

(116)sū?mó?lú?bō

苏摩嚧波

(117)mó?hē?shuì?duō

摩诃税多

(118)ā?lī?yē?duō?là

阿唎耶多啰

(119)mó?hē?pó?là?ā?bō?là

摩诃婆啰阿般啰

(120)bá?shé?làshāng?jié?là?zhì?pó

跋阇啰.商揭啰制婆

(121)bá?shé?là?jù?mó?lī

跋阇啰俱摩唎

(122)jù?lán?tuó?lī

俱蓝陀唎

(123)bá?shé?làhē?sà?duō?zhē

跋阇啰.喝萨多遮

(124)pí?dì?yēqián?zhē?nuómó?lī?jiā

毗地耶.乾遮那.摩唎迦

(125)kǔ?sū?mǔpó?jié?là?duò?nuó

啒苏母.婆羯啰多那

(126)pí?lú?zhē?nuó?jù?lī?yē

鞞嚧遮那俱唎耶

(127)yè?là?tú?sè?ní?shān

夜啰菟瑟尼钐

(128)pí?zhē?lán?pómó?ní?zhē

毗折蓝婆.摩尼遮

(129)bá?shé?làjiā?nuó?jiā?bō?là?pó

跋阇啰.迦那迦波啰婆

(130)lú?shé?nuó?bá?shé?làdùn?zhì?zhē

嚧阇那跋阇啰.顿稚遮

(131)shuì?duō?zhējiā?mó?là

税多遮.迦摩啰

(132)chà?shē?shībō?là?pó

剎奢尸.波啰婆

(133)yì?dì?yí?dì

翳帝夷帝

(134)mǔ?tuó?là?jié?ná

母陀啰羯拏

(135)suō?pí?là?chàn?

娑鞞啰忏

(136)jué?fàn?dū

掘梵都

(137)yìn?tù?nuómó?mó?xiě

印兔那.么么写

第二会

(138)wū?xīn

[*]

(139)lī?sè?jiē?ná

唎瑟揭拏

(140)bō?là?shě?xī?duō

般剌舍悉多

(141)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

(142)hǔ?xīn

[*]

(143)dū?lú?yōng

都卢雍

(144)zhān?pó?nuó

瞻婆那

(145)hǔ?xīn

[*]

(146)dū?lú?yōng

都卢雍

(147)xī?dān?pó?nuó

悉耽婆那

(148)hǔ?xīn

[*]

(149)dū?lú?yōng

都卢雍

(150)bō?là?sè?dì?yēsān?bō?chāná?jié?là

波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰

(151)hǔ?xīn

[*]

(152)dū?lú?yōng

都卢雍

(153)sà?pó?yào?chāhē?là?chà?suō

萨婆药叉.喝啰剎娑

(154)jiē?là?hē?ruò?shé

揭啰诃若阇

(155)pí?téng?bēngsà?nuó?jié?là

毗腾崩.萨那羯啰

(156)hǔ?xīn

[*]

(157)dū?lú?yōng

都卢雍

(158)zhě?dū?làshī?dǐ?nán

者都啰.尸底南

(159)jiē?là?hēsuō?hē?sà?là?nán

揭啰诃.娑诃萨啰南

(160)pí?téng?bēngsà?nuó?là

毗腾崩.萨那啰

(161)hǔ?xīn

[*]

(162)dū?lú?yōng

都卢雍

(163)là?chā

啰叉

(164)pó?qié?fàn

婆伽梵

(165)sà?dá?tuōqié?dū?sè?ní?shān

萨怛他.伽都瑟尼钐

(166)bō?là?diǎn?shé?jí?lī

波啰点阇吉唎

(167)mó?hē?suō?hē?sà?là

摩诃娑诃萨啰

(168)bó?shù?suō?hē?sà?làshì?lī?shā

勃树娑诃萨啰.室唎沙

(169)jù?zhī?suō?hē?sà?ní?dì?lí

俱知娑诃萨泥帝[*]

(170)ā?bì?tí?shì?pó?lī?duō

阿弊提视婆唎多

(171)zhà?zhà?yīng?jiā

咤咤罂迦

(172)mó?hē?bá?shé?lú?tuó?là

摩诃跋阇嚧陀啰

(173)dì?lī?pú?pó?nuó

帝唎菩婆那

(174)màn?chá?là

曼茶啰

(175)wū?xīn

[*]

(176)suō?xī?dì?bù?pó?dū

娑悉帝薄婆都

(177)mó?mó

么么

(178)yìn?tù?nuó?mó?mó?xiě

印兔那么么写

第三会

(179)là?shé?pó?yè

啰阇婆夜

(180)zhǔ?là?bá?yè

主啰跋夜

(181)ā?qí?ní?pó?yè

阿祇尼婆夜

(182)wū?tuó?jiā?pó?yè

乌陀迦婆夜

(183)pí?shā?pó?yè

毗沙婆夜

(184)shě?sà?duō?là?pó?yè

舍萨多啰婆夜

(185)pó?là?zhuó?jié?là?pó?yè

婆啰斫羯啰婆夜

(186)tū?sè?chā?pó?yè

突瑟叉婆夜

(187)ā?shě?nǐ?pó?yè

阿舍你婆夜

(188)ā?jiā?làmì?lī?zhù?pó?yè

阿迦啰.密唎柱婆夜

(189)tuó?luó?ní?bù?mí?jiànbō?qié?bō?tuó?pó?yè

陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜

(190)wū?là?jiā?pó?duō?pó?yè

乌啰迦婆多婆夜

(191)là?shé?tán?chá?pó?yè

剌阇坛茶婆夜

(192)nuó?qié?pó?yè

那伽婆夜

(193)pí?tiáo?dá?pó?yè

毗条怛婆夜

(194)sū?bō?là?ná?pó?yè

苏波啰拏婆夜

(195)yào?chā?jiē?là?hē

药叉揭啰诃

(196)là?chā?sījiē?là?hē

啰叉私.揭啰诃

(197)bì?lī?duōjiē?là?hē

毕唎多.揭啰诃

(198)pí?shě?zhējiē?là?hē

毗舍遮.揭啰诃

(199)bù?duō?jiē?là?hē

部多揭啰诃

(200)jiū?pán?chájiē?là?hē

鸠盘茶.揭啰诃

(201)bǔ?dān?nuójiē?là?hē

补单那.揭啰诃

(202)jiā?zhà?bǔ?dān?nuójiē?là?hē

迦咤补单那.揭啰诃

(203)xī?qián?dùjiē?là?hē

悉乾度.揭啰诃

(204)ā?bō?xī?mó?làjiē?là?hē

阿播悉摩啰.揭啰诃

(205)wū?tán?mó?tuójiē?là?hē

乌檀摩陀.揭啰诃

(206)chē?yè?jiē?là?hē

车夜揭啰诃

(207)xī?lī?pó?dìjiē?là?hē

酰唎婆帝.揭啰诃

(208)shè?duō?hē?lī?nán

社多诃唎南

(209)jiē?pó?hē?lī?nán

揭婆诃唎南

(210)lú?dì?làhē?lī?nán

嚧地啰.诃唎南

(211)máng?suō?hē?lī?nán

忙娑诃唎南

(212)mí?tuó?hē?lī?nán

谜陀诃唎南

(213)mó?shé?hē?lī?nán

摩阇诃唎南

(214)shé?duō?hē?lī?nǚ

阇多诃唎女

(215)shì?bǐ?duō?hē?lī?nán

视比多诃唎南

(216)pí?duō?hē?lī?nán

毗多诃唎南

(217)pó?duō?hē?lī?nán

婆多诃唎南

(218)ā?shū?zhē?hē?lī?nǚ

阿输遮.诃唎女

(219)zhì?duō?hē?lī?nǚ

质多诃唎女

(220)dì?shān?sà?pí?shān

帝钐萨鞞钐

(221)sà?pó?jiē?là?hē?nán

萨婆揭啰诃南

(222)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí?

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(223)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(224)bō?lī?bá?là?zhě?jiāqì?lī?dān

波唎跋啰者迦.讫唎担

(225)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(226)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(227)chá?yǎn?níqì?lī?dān

茶演尼.讫唎担

(228)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(229)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(230)mó?hē?bō?shū?bō?dá?yè

摩诃般输般怛夜

(231)lú?tuó?làqì?lī?dān

嚧陀啰.讫唎担

(232)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(233)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(234)nuó?là?yè?náqì?lī?dān

那啰夜拏.讫唎担

(235)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(236)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(237)dá?duǒ?qié?lú?chá?xīqì?lī?dān

怛埵伽嚧茶西.讫唎担

(238)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(239)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(240)mó?hē?jiā?làmó?dá?lī?qié?náqì?lī?dān

摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担

(241)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(242)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(243)jiā?bō?lī?jiāqì?lī?dān

迦波唎迦.讫唎担

(244)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(245)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(246)shé?yè?jié?làmó?dù?jié?là

阇夜羯啰.摩度羯啰

(247)sà?pó?là?tuō?suō?dá?nuóqì?lī?dān

萨婆啰他娑达那.讫唎担

(248)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(249)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(250)zhě?duō?làpó?qí?nǐqì?lī?dān

赭咄啰.婆耆你.讫唎担

(251)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(252)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(253)pí?lī?yángqì?lī?zhī

毗唎羊.讫唎知

(254)nán?tuó?jī?shā?làqié?ná?bō?dì

难陀鸡沙啰.伽拏般帝

(255)suǒ?xī?yèqì?lī?dān

索酰夜.讫唎担

(256)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(257)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(258)nuó?jiē?nuóshě?là?pó?náqì?lī?dān

那揭那.舍啰婆拏.讫唎担

(259)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(260)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(261)ā?luó?hànqì?lī?dān?pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

阿罗汉.讫唎担毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(262)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(263)pí?duō?là?qiéqì?lī?dān

毗多啰伽.讫唎担

(264)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(265)?jī?là?yè?mí?bá?shé?là?bō?nǐ

鸡啰夜弥跋阇啰波你

(266)jù?xī?yèjù?xī?yè

具酰夜.具酰夜

(267)jiā?dì?bō?dìqì?lī?dān

迦地般帝.讫唎担

(268)pí?tuó?yè?shéchēn?tuó?yè?mí

毗陀夜阇.嗔陀夜弥

(269)jī?là?yè?mí

鸡啰夜弥

(270)là?chā?wǎng

啰叉罔

(271)pó?qié?fàn

婆伽梵

(272)yìn?tù?nuómó?mó?xiě

印兔那.么么写

第四会

(273)pó?qié?fàn

婆伽梵

(274)sà?dá?duōbō?dá?là

萨怛多.般怛啰

(275)nā?mó?cuì?dū?dì

南无粹都帝

(276)ā?xī?duōnuó?là?là?jiā

阿悉多.那啰剌迦

(277)bō?là?póxī?pǔ?zhà

波啰婆.悉普咤

(278)pí?jiā?sà?dá?duōbō?dì?lī

毗迦萨怛多.钵帝唎

(279)shí?fó?làshí?fó?là

什佛啰.什佛啰

(280)tuó?là?tuó?là

陀啰陀啰

(281)pín?tuó?làpín?tuó?làchēn?tuó?chēn?tuó

频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀

(282)hǔ?xīn

[*]

(283)hǔ?xīn

[*]

(284)pàn?zhà

泮咤

(285)pàn?zhà?pàn?zhà?pàn?zhà?pàn?zhà

泮咤泮咤泮咤泮咤

(286)suō?hē

娑诃

(287)xī?xī?pàn

酰酰泮

(288)ā?móu?jiā?yē?pàn

阿牟迦耶泮

(289)ā?bō?làtí?hē?duō?pàn

阿波啰.提诃多泮

(290)pó?là?bō?là?tuó?pàn

婆啰波啰陀泮

(291)ā?sù?làpí?tuó?làbō?jiā?pàn

阿素啰.毗陀啰.波迦泮

(292)sà?pó?tí?pí?bì?pàn

萨婆提鞞弊泮

(293)sà?pó?nuó?qié?bì?pàn

萨婆那伽弊泮

(294)sà?pó?yào?chā?bì?pàn

萨婆药叉弊泮

(295)sà?pó?qián?tà?pó?bì?pàn

萨婆乾闼婆弊泮

(296)sà?pó?bǔ?dān?nuó?bì?pàn

萨婆补丹那弊泮

(297)jiā?zhà?bǔ?dān?nuó?bì?pàn

迦咤补丹那弊泮

(298)sà?pó?tū?láng?zhǐ?dì?bì?pàn

萨婆突狼枳帝弊泮

(299)sà?pó?tū?sè?bǐ?líqì?sè?dì?bì?pàn

萨婆突涩比[*].讫瑟帝弊泮

(300)sà?pó?shí?pó?lí?bì?pàn

萨婆什婆利弊泮

(301)sà?pó?ā?bō?xī?mó?lí?bì?pàn

萨婆阿播悉么[*]弊泮

(302)sà?pó?shě?là?pó?ná?bì?pàn

萨婆舍啰婆拏弊泮

(303)sà?pó?dì?dì?jī?bì?pàn

萨婆地帝鸡弊泮

(304)sà?pó?dá?mó?tuó?jì?bì?pàn

萨婆怛摩陀继弊泮

(305)sà?pó?pí?tuó?yēlà?shì?zhē?lí?bì?pàn

萨婆毗陀耶.啰誓遮[*]?弊泮

(306)shé?yè?jié?làmó?dù?jié?là

阇夜羯啰.摩度羯啰

(307)sà?pó?là?tuō?suō?tuó?jī?bì?pàn

萨婆啰他娑陀鸡弊泮

(308)pí?dì?yèzhē?lī?bì?pàn

毗地夜.遮唎弊泮

(309)zhě?dū?làfù?qí?nǐ?bì?pàn

者都啰.缚耆你弊泮

(310)bá?shé?làjù?mó?lī

跋阇啰.俱摩唎

(311)pí?tuó?yèlà?shì?bì?pàn

毗陀夜.啰誓弊泮

(312)mó?hē?bō?là?dīng?yángyì?qí?lī?bì?pàn

摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮

(313)bá?shé?làshāng?jié?là?yè

跋阇啰.商羯啰夜

(314)bō?là?zhàng?qílà?shé?yē?pàn

波啰丈耆.啰阇耶泮

(315)mó?hē?jiā?là?yè

摩诃迦啰夜

(316)mó?hē?mò?dá?lī?jiā?ná

摩诃末怛唎迦拏

(317)nā?mó?suō?jié?lī?duō?yè?pàn

南无娑羯唎多夜泮

(318)bì?sè?ná?pí?yè?pàn

毖瑟拏婢曳泮

(319)bó?là?hē?móu?ní?yè?pàn

勃啰诃牟尼曳泮

(320)ā?qí?ní?yè?pàn

阿耆尼曳泮

(321)mó?hē?jié?lī?yè?pàn

摩诃羯唎曳泮

(322)jié?là?tán?chí?yè?pàn

羯啰檀迟曳泮

(323)miè?dá?lī?yè?pàn

蔑怛唎曳泮

(324)lào?dá?lī?yè?pàn

唠怛唎曳泮

(325)zhē?wén?chá?yè?pàn

遮文茶曳泮

(326)jié?luó?là?dá?lī?yè?pàn

羯逻啰怛唎曳泮

(327)jiā?bō?lī?yè?pàn

迦般唎曳泮

(328)ā?dì?mù?zhì?duōjiā?shī?mó?shě?nuó

阿地目质多.迦尸摩舍那

(329)pó?sī?nǐ?yè?pàn

婆私你曳泮

(330)yǎn?jí?zhì

演吉质

(331)sà?duǒ?pó?xiě

萨埵婆写

(332)mó?mó?yìn?tù?nuó?mó?mó?xiě

么么印兔那么么写

第五会

(333)tū?sè?zhà?zhì?duō

突瑟咤质多

(334)ā?mò?dá?lī?zhì?duō

阿末怛唎质多

(335)wū?shé?hē?là

乌阇诃啰

(336)qié?pó?hē?là

伽婆诃啰

(337)lú?dì?là?hē?là

嚧地啰诃啰

(338)pó?suō?hē?là

婆娑诃啰

(339)mó?shé?hē?là

摩阇诃啰

(340)shé?duō?hē?là

阇多诃啰

(341)shì?bì?duō?hē?là

视毖多诃啰

(342)bá?lüè?yè?hē?là

跋略夜诃啰

(343)qián?tuó?hē?là

乾陀诃啰

(344)bù?shǐ?bō?hē?là

布史波诃啰

(345)pō?là?hē?là

颇啰诃啰

(346)pó?xiě?hē?là

婆写诃啰

(347)bō?bō?zhì?duō

般波质多

(348)tū?sè?zhà?zhì?duō

突瑟咤质多

(349)lào?tuó?là?zhì?duō

唠陀啰质多

(350)yào?chā?jiē?là?hē

药叉揭啰诃

(351)là?chà?suōjiē?là?hē

啰剎娑.揭啰诃

(352)bì?lí?duōjiē?là?hē

[*]多.揭啰诃

(353)pí?shě?zhējiē?là?hē

毗舍遮.揭啰诃

(354)bù?duō?jiē?là?hē

部多揭啰诃

(355)jiū?pán?chájiē?là?hē

鸠盘茶.揭啰诃

(356)xī?qián?tuójiē?là?hē

悉乾陀.揭啰诃

(357)wū?dá?mó?tuójiē?là?hē

乌怛摩陀.揭啰诃

(358)chē?yè?jiē?là?hē

车夜揭啰诃

(359)ā?bō?sà?mó?làjiē?là?hē

阿播萨摩啰.揭啰诃

(360)zhái?qū?géchá?qí?níjiē?là?hē

宅袪革.茶耆尼.揭啰诃

(361)lī?fó?dìjiē?là?hē

唎佛帝.揭啰诃

(362)shé?mí?jiājiē?là?hē

阇弥迦.揭啰诃

(363)shě?jù?níjiē?là?hē

舍俱尼.揭啰诃

(364)lǎo?tuó?là?nán?dì?jiājiē?là?hē

姥陀啰难地迦.揭啰诃

(365)ā?lán?pójiē?là?hē

阿蓝婆.揭啰诃

(366)qián?dù?bō?níjiē?là?hē

乾度波尼.揭啰诃

(367)shí?fá?làyīn?jiā?xī?jiā

什伐啰.堙迦酰迦

(368)zhuì?dì?yào?jiā

坠帝药迦

(369)dá?lí?dì?yào?jiā

[*]帝药迦

(370)zhě?tū?tuō?jiā

者突托迦

(371)ní?tí?shí?fá?làbì?shān?móshí?fá?là

尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰

(372)bù?dǐ?jiā

薄底迦

(373)bí?dǐ?jiā

鼻底迦

(374)shì?lì?sè?mì?jiā

室隶瑟密迦

(375)suō?nǐ?bō?dì?jiā

娑你般帝迦

(376)sà?pó?shí?fá?là

萨婆什伐啰

(377)shì?lú?jí?dì

室嚧吉帝

(378)mò?tuó?pí?dá?lú?zhì?jiàn

末陀鞞达嚧制剑

(379)ā?qǐ?lú?qián

阿绮嚧钳

(380)mù?qié?lú?qián

目佉嚧钳

(381)jié?lī?tū?lú?qián

羯唎突嚧钳

(382)jiē?là?hējiē?lán

揭啰诃.羯蓝

(383)jié?ná?shū?lán

羯拏输蓝

(384)dàn?duō?shū?lán

惮多输蓝

(385)qì?lī?yè?shū?lán

迄唎夜输蓝

(386)mò?mò?shū?lán

末么输蓝

(387)bá?lī?shì?pó?shū?lán

跋唎室婆输蓝

(388)bì?lì?sè?zhà?shū?lán

毖栗瑟咤输蓝

(389)wū?tuó?là?shū?lán

乌陀啰输蓝

(390)jié?zhī?shū?lán

羯知输蓝

(391)bá?xī?dì?shū?lán

跋悉帝输蓝

(392)wū?lú?shū?lán

邬嚧输蓝

(393)cháng?qié?shū?lán

常伽输蓝

(394)hē?xī?duō?shū?lán

喝悉多输蓝

(395)bá?tuó?shū?lán

跋陀输蓝

(396)suō?fáng?yàng?qiébō?là?zhàng?qié?shū?lán

娑房盎伽.般啰丈伽输蓝

(397)bù?duō?bì?duò?chá

部多毖哆茶

(398)chá?qí?níshí?pó?là

茶耆尼.什婆啰

(399)tuó?tū?lú?jiājiàn?duō?lú?jí?zhīpó?lù?duō?pí

陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗

(400)sà?bō?lú?hē?líng?qié

萨般嚧诃凌伽

(401)shū?shā?dá?là?suō?nuó?jié?là

输沙怛啰娑那羯啰

(402)pí?shā?yù?jiā

毗沙喻迦

(403)ā?qí?níwū?tuó?jiā

阿耆尼.乌陀迦

(404)mò?là?pí?là?jiàn?duò?là

末啰鞞啰建跢啰

(405)ā?jiā?là?mì?lī?duōdá?liǎn?bù?jiā

阿迦啰密唎咄.怛敛部迦

(406)dì?lì?là?zhà

地栗剌咤

(407)bì?lī?sè?zhì?jiā

毖唎瑟质迦

(408)sà?pó?nuó?jù?là

萨婆那俱啰

(409)sì?yǐn?qié?bìjiē?là?lī?yào?chādá?là?chú

肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍

(410)mò?là?shìfèi?dì?shānsuō?pí?shān

末啰视.吠帝钐.娑鞞钐

(411)xī?dá?duōbō?dá?là

悉怛多.钵怛啰

(412)mó?hē?bá?shé?lú?sè?ní?shān

摩诃跋阇嚧瑟尼钐

(413)mó?hē?bō?lài?zhàng?qí?lán

摩诃般赖丈耆蓝

(414)yè?bō?tū?tuóshě?yù?shé?nuó

夜波突陀.舍喻阇那

(415)biàn?dá?lí?ná

辫怛[*]

(416)pí?tuó?yēpán?tán?jiā?lú?mí

毗陀耶.盘昙迦嚧弥

(417)dì?shūpán?tán?jiā?lú?mí

帝殊.盘昙迦嚧弥

(418)bō?là?pí?tuópán?tán?jiā?lú?mí

般啰毘陀.盘昙迦嚧弥

(419)duò?zhí?tuō

哆侄他

(420)ǎn

(421)ā?nuó?lí

阿那[*]

(422)pí?shě?tí

毗舍提

(423)pí?là?bá?shé?là?tuó?lī

鞞啰跋阇啰陀唎

(424)pán?tuó?pán?tuó?nǐ

盘陀盘陀你

(425)bá?shé?làbàng?ní?pàn

跋阇啰.谤尼泮

(426)hǔ?xīn?dū?lú?yin?pàn

[*]都嚧瓮泮

(427)suō?pó?hē

莎婆诃

?

佛陀正法网大回向文

南无佛陀释迦牟尼授记师燃灯古佛

南无本师释迦牟尼佛

南无东方净琉璃世界消灾延寿药师佛

南无西方极乐世界接引导师阿弥陀佛

南无当来下生弥勒尊佛

南无大智文殊师利菩萨南无大行普贤菩萨

南无大慈大悲观世音菩萨摩诃萨

南无大势至菩萨摩诃萨

南无大愿地藏王菩萨摩诃萨

南无清净大海众菩萨摩诃萨。

至诚顶礼一切见闻者共沾妙法,法喜充满六时吉祥。

心开意解走向解脱成就佛果。

南无尽虚空遍法界过去现在未来一切诸佛菩萨一切尊法,

一切贤圣僧摩诃萨,

感恩龙天护法护持正法,感恩一切觉悟者摩诃萨

愿一切过去未来现在未觉悟的众生、无论僧俗、男女、任何种族种种有情六道众生见闻听闻心闻者

共同惭愧累世因贪嗔痴所犯的身口意而至诚忏悔后不更做

至诚祈愿尽虚空遍法界一切正觉慈悲威力加持万源苦众清净自性离苦得乐究竟解脱!

愿以此功德,普及于一切

我等与众生,皆共成佛道

佛陀正法网

www.gzzwauto.com?

 

 

分享到:

发表评论

分享到:
澳门线上太阳城信誉网址-澳门真人太阳城开户注册-澳门现金太阳城娱乐平台 线上注册网址 平台娱乐 线上网址 线上娱乐注册 真人直营注册 线上娱乐平台 现金太阳城 真人娱乐注册 现金全讯网直营平台 澳门太阳城线上网址 线上澳门太阳城平台 澳门太阳城真人网址 真人澳门太阳城平台 真人太阳城澳门注册
现金太阳城注册直营 澳门太阳城直营娱乐 澳门真人网址开户 线上太阳城平台注册 澳门真人网址直营 真人太阳城娱乐直营 澳门太阳城现金开户 现金澳门娱乐网址 真人太阳城澳门开户 线上开户注册 真人澳门平台开户 真人太阳城娱乐平台 澳门现金娱乐 线上澳门注册直营 真人澳门网址开户 真人开户 现金澳门太阳城网址 线上澳门直营平台 澳门太阳城现金网址 太阳城澳门现金娱乐 现金太阳城网址开户 现金太阳城娱乐注册 注册开户 真人太阳城直营注册 澳门现金太阳城直营 真人澳门娱乐平台 澳门现金网址注册 澳门太阳城娱乐开户 注册开户 太阳城澳门真人网址 线上澳门娱乐 现金太阳城注册平台 真人澳门平台 澳门真人娱乐开户 澳门真人直营平台 线上太阳城澳门直营 澳门线上太阳城平台 澳门真人平台网址 直营网址 线上太阳城网址平台 现金注册娱乐 现金太阳城娱乐开户 太阳城现金澳门平台 澳门太阳城真人注册 澳门太阳城平台注册 澳门线上注册网址 真人开户注册 太阳城澳门线上直营 现金太阳城网址娱乐 线上太阳城澳门直营 现金太阳城澳门直营 线上澳门平台娱乐 澳门注册平台 现金平台娱乐 澳门线上平台直营 线上澳门注册平台 真人太阳城网址娱乐 澳门真人平台直营 现金澳门平台注册 线上太阳城澳门平台 线上太阳城注册直营 线上澳门网址开户 现金太阳城直营开户 真人太阳城开户直营 真人澳门 澳门线上太阳城平台 太阳城开户 真人澳门太阳城网址 真人注册娱乐 线上澳门太阳城 线上澳门太阳城网址 线上澳门开户直营 现金直营网址 澳门现金注册开户 真人澳门太阳城注册 澳门太阳城娱乐网址 线上太阳城开户平台 现金太阳城开户 太阳城开户平台 澳门现金娱乐平台 澳门线上开户平台 太阳城澳门真人平台 现金澳门直营网址 现金太阳城网址开户 澳门真人网址平台 真人开户网址 线上太阳城直营平台 线上太阳城注册娱乐 真人澳门太阳城 线上太阳城注册直营 现金注册直营 澳门太阳城平台 线上澳门开户平台 现金太阳城开户网址 澳门太阳城真人平台 现金太阳城平台直营 真人澳门太阳城 现金太阳城澳门直营 真人太阳城娱乐平台 真人开户平台 太阳城注册娱乐 澳门开户平台 澳门线上平台直营 现金太阳城澳门娱乐 真人太阳城平台注册 澳门太阳城注册娱乐 澳门线上网址平台 现金平台开户 澳门真人开户直营 澳门真人平台直营 真人注册平台 澳门线上平台注册 真人澳门娱乐直营 澳门现金开户注册 澳门真人太阳城开户 现金太阳城注册开户 真人澳门娱乐网址 澳门太阳城注册平台 澳门真人太阳城直营 澳门太阳城线上开户 太阳城网址 澳门线上平台直营 太阳城开户注册 太阳城平台 现金太阳城网址开户 现金太阳城开户娱乐 真人娱乐网址 澳门太阳城平台 澳门线上开户直营 太阳城澳门线上网址 澳门现金娱乐开户 澳门娱乐网址 太阳城澳门线上开户 真人开户网址 线上澳门太阳城注册 现金平台开户 澳门现金平台开户 现金澳门太阳城直营 太阳城开户平台 线上澳门太阳城开户 现金直营开户 澳门线上注册网址 太阳城澳门真人娱乐 现金澳门太阳城开户 线上澳门太阳城注册 线上平台注册 线上澳门太阳城直营 真人澳门网址直营 太阳城网址直营 真人注册平台 澳门线上直营开户 太阳城注册娱乐 澳门线上注册网址 太阳城注册开户 真人开户网址 澳门真人太阳城娱乐 太阳城澳门线上注册 真人网址平台 现金澳门太阳城直营 真人澳门平台直营